• Pružanje konsultantskih usluga za uspostavljanje sistema menadžmenta kvalitetom – ISO 9001:2015

  • Pružanje konsultantskih usluga za uspostavljanje sistema menadžmenta zaštitom životne sredine – ISO 14001:2005
  • Pružanje konsultantskih usluga za uspostavljanje sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu – OHSAS 18001:2007
  • Pružanje konsultantskih usluga za uspostavljanje sistema menadžmenta bezbednoću informacija 27001:2013

  • Pružanje konsultantskih usluga za uspostavljanje sistema bezbednosti hrane – HACCP

  • Pružanje konsultantskih usluga za uspostavljanje sistema upravljanja bezbednošću hrane – ISO 22000:2005